หลวงพ่อเสือ เกสโล วัดสามง่าม

หลวงพ่อเสือ เกสโล วัดสามง่าม


หลวงพ่อเสือ เกสโล หรือชื่อจริงตามที่จารึกไว้ที่ เจดีย์บรรจุอัฐิของท่านคือ พระอาจารย์สันติ เกสโล พื้นเพเป็นคนสามง่ามโดยกำเนิด ตามประวัติที่เผยแพร่กันในปัจจุ บันไม่ปรากฎหลักฐานวันเดือนปี เกิดของท่านที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าท่านเกิดในช่ วงปี พ.ศ. 2468-70 เมื่อท่านมรณภาพในปี พ.ศ. 2526 ท่านมีอายุประมาณ 56-58 ปี นับได้ว่าท่านเป็นศิษย์ เอกของหลวงพ่อเต๋ที่อายุน้อยที่ สุด ในบรรดา 3 รูปคือ หลวงพ่อแย้ม หลวงพ่อแกละ และหลวงพ่อเสือ แต่ก็เป็นรูปที่อายุสั้นที่สุ ดด้วย
หลวงพ่อเสือเข้ารับการอุ ปสมบทเมื่ออายุครบบวชตามประเพณี ของชายไทยทั่วไป เดิมทีท่านคิดจะบวชเพียงแค่ พรรษาเดียว เมื่อครบพรรษาท่านได้ไปขอลาสิ กขากับหลวงพ่อเต๋ แต่หลวงพ่อเต๋ได้ขอให้หลวงพ่ อเสือบวชไปก่อน อาจารย์เสือจึงบวชต่อไป ในระหว่างนี้ท่านก็ได้ศึกษาพุ ทธาคมกับหลวงพ่อเต๋ จนในที่สุดท่านก็ไม่ได้สึ กและมรณภาพในผ้าเหลือง
คุณ ‘คนสามง่าม’ ได้ให้ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ pantown.com ว่า “….ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2515 จนถึงหลวงพ่อเต๋สิ้น ในปี พ.ศ. 2524 ศิษย์เอกหลวงพ่อเต๋ ที่ท่านไว้วางใจให้ทำธุรกรรมต่ างๆทางด้านพุทธาคมแทนท่าน ในช่วงที่ท่านติดกิจนิมนต์ หรือในช่วงปลายชีวิตท่านที่ท่ านต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ก็คือ อาจารย์เสือ เหรียญรุ่นแรก อาจารย์เสือ สร้างในปี พ.ศ. 2518 ( ปีเดียวกับที่หลวงพ่อแย้ม ออกเหรียญรุ่นแรกของท่าน ) โดยผู้ที่สร้างถวายท่าน เป็นสตรีชาวสิงคโปร์ ที่ให้ความเคารพนับถือในตั วของอาจารย์เสืออย่างมาก โดยอาจารย์เสือได้ถอดพิมพ์ เหรียญห่มคลุมหลวงพ่อเต๋ ที่สร้างในปีเดียวกัน เหรียญรุ่นแรกของอาจารย์เสือนี้ ท่านได้ลงเหล็กจารด้วยตัวของท่ านเองทุกองค์ ที่สำคัญ อาจารย์เสือได้ ดำน้ำลงไปจาร ด้วยตัวของท่านเองทุกเหรียญ เรื่องอาจารย์เสือดำน้ำลงเหล็ กจารนี้ ลูกศิษย์ในยุคนั้นต่างก็เห็นด้ วยตาของตนเองหลายคน สามารถเชื่อถือได้….”

เนื่องจากว่า เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเสื อไปอยู่ที่สิงคโปร์เป็นจำนวนมาก ทำให้เหรียญของหลวงพ่อเสือหาได้ ยากอยู่แล้ว พอมีคนแขวนเหรียญรุ่นนี้ไปโดนยิ งมาแล้วยิงไม่เข้า  จึงมีคนเสาะหากันมาก ทำให้มูลค่าที่เช่ากันในตลาดสู งพอสมควรในยุคนั้น

คุณ ‘คนสามง่าม’ยังได้ให้ข้อมูลไว้ อีกว่า “….อาจารย์เสือ ท่านเป็นพระที่ร้อนวิชาองค์นึง พุทธาคมของท่านจะหนักไปในด้ านของ คงกระพันชาตรี จนเป็นที่เชื่อถือของบรรดาลูกศิ ษย์หลวงพ่อเต๋ ในช่วงที่ อาจารย์เสือ จำวัดอยู่ที่วัดสามง่าม กุฏิของท่านจะอยู่ด้านหน้าวัดก่ อนกุฏิหลวงพ่อเต๋ อาจารย์วัดสามง่าม ที่เป็นผู้หญิงหลายคนได้เล่าให้ ฟังว่า ในช่วงที่ อาจารย์เสือ อยู่ที่วัดสามง่าม ผู้หญิงไม่ค่อยกล้าเข้าวัดสามง่ าม เพราะว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เสื อแต่ละคนที่มาให้ท่านสัก หรือขอของดีจากท่าน ล้วนแล้วแต่ น่ากลัวทั้งสิ้น หน้าตาดุเหมือนเสือ จนยุคนั้นผู้หญิงไม่กล้าเข้าวั ดสามง่าม ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ…”

ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2523-24 หลวงพ่อเสือได้รับการแต่งตั้ งให้เป็น เจ้าอาวาส วัดหัวถนน ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  แต่ก่อนที่ท่านจะได้ไปครองวัดหั วถนน ท่านได้อาพาธหนักและมรณภาพในที่ สุดเมื่อปี พ.ศ. 2526 ด้วยวัยประมาณ 56 – 58 ปี หรือหลังจากที่หลวงพ่อเต๋ มรณภาพไปเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น ปัจจุบันเจดีย์บรรจุอัฐิของท่ านอยู่ภายในบริเวณวัดสามง่าม โดยตั้งอยู่เป็นองค์แรกของรั้ วป่าช้าวัดสามง่าม ที่ติดกับคลองฝั่งทิศตะวันตก