พระขุนแผนพรายชมพู

พระขุนแผนพรายชมพู

รายละเอียด

พระขุนแผนพรายชมพู เป็นพระเนื้อดินเจ็ดป่าช้าเผายุคต้น และเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ในตำนานที่หายากของ
พระสายหลวงพ่อเต๋ คงทอง
เมื่อครั้งพุทธกาล มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งนามว่า ท้าวชมพูบดีหรือท้าวมหาชมพู กษัตริย์แห่งแคว้นปัญจาราฐ
หรือปัญจาลนคร เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีอานุภาพมาก ประกอบด้วยของวิเศษคู่พระบารมี 2 สิ่ง คือ ศรซึ่ง
แผลงไปแล้วสามารถสั่งให้ทำลายได้ทั่วพิภพ กับฉลองพระบาทซึ่งแปลงเป็นพญานาค เมื่อทรงแล้วทำให้
พระองค์เหาะได้ด้วย วันหนึ่งท้าวมหาชมพูทรงฉลองพระบาทเหาะท่องเที่ยวไปถึงกรุงราชคฤห์ของพระเจ้า
พิมพิสาร ทอดพระเนตรเห็นปราสาทสูงใหญ่ก็มีพระทัยริษยา กระทืบพระบาทลงไปที่ยอดปราสาทหวังจะ
ทำลาย พระเจ้าพิมพิสารทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา อำนาจพุทธบารมีจึงคุ้มครองปราสาทไว้ทำให้
พระบาทของท้าวมหาชมพูทรงได้รับบาดเจ็บ ครั้นเสด็จถึงพระนครแล้วท้าวมหาชมพูทรงเคียดแค้นยิ่ง จึง
แผลงศรวิเศษและปล่อยฉลองพระบาทเป็นพญานาคให้ไปทำร้ายพระเจ้าพิมพิสาร พระพุทธเจ้าทรงช่วย
เหลือไว้ด้วยการเนรมิตพุทธจักรต่อสู้จนศรวิเศษพ่ายแพ้กลับไป ทรงพิจารณาเห็นว่าท้าวมหาชมพูมีวาสนา
จะได้บวชในพระพุทธศาสนา จึงให้พระอินทร์เป็นทูตไปเชิญท้าวมหาชมพูมาเฝ้า พระพุทธเจ้าทรงเนรมิต
วิมานทองเป็นที่ประทับ กับเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระสาวกทั้งหลายเป็นข้าราชบริพาร เมื่อ
ท้าวมหาชมพูเสด็จมาเฝ้านั้นยังไม่ยอมละทิฐิมานะ ด้วยสำคัญว่ามีอานุภาพเหนือพระราชาทั้งปวง พระพุทธ
องค์จึงทรงเปิดไฟนรกทรมานจนท้าวมหาชมพูละพยศขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาและสำเร็จเป็นพระ
อรหันต์ในเวลาต่อมา

Facebook Comment

Leave a Reply